RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW GRAWART
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych osobowych jest GRAWART Magdalena Fabrowska-Zubrzycka z siedzibą przy ul. Inżynierska 5c, 20-484 Lublin, NIP 9462330297.
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)
Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pan/i kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych.
Kontakt z IOD możliwy jest za pomocą:
• e-mail pod adresem info@grawart.pl,
• listownie – kierując korespondencję na adres ul. Inżynierska 5c, 20-484 Lublin
3. CEL, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ INFORMACJA O TYM JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE
CEL PRZETWARZANIA
• Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie
• Realizacja zawartej z Nami umowy
• Marketing naszych usług.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń z tytułu prowadzonej Spółki.
•Dokonanie rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności – obowiązek prawny przechowywania informacji dla celów podatkowych i rachunkowych.
PODSTAWA PRAWNA
• Art. 6 ust. 1 lit b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

• Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
• Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
• Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE
• Do momentu podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia umowy.
• Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
• Do momentu wycofania zgody.
• Przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego.
• Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający
z przepisów prawa. Okres ten liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY LUB POWIERZAMY PAŃSTWA DANE
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby można było zagwarantować wysoką jakość oferowanych usług:
• Podmioty udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne.
• Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
• Podmioty świadczące dla nas usługi pomocy prawnej, podatkowej i rachunkowej.
Państwa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny.
5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO).
2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO).
3. Prawo do usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, możemy zachować pewne dane osobowe
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
5. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia Pani/Pana praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
6. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych w celu realizacji usług jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością wykonania usług. Podanie danych osobowych w celu marketingu naszych usług jest dobrowolne, a niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością uczestnictwa w otrzymywaniu ofert marketingowych.
7. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY (W TYM PROFILOWANIE)
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1. ADMINISTRATOR
Administratorem danych osobowych jest GRAWART Magdalena Fabrowska-Zubrzycka z siedzibą przy ul. Inżynierska 5c, 20-484 Lublin, NIP 9462330297.
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)
Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pan/i kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych. Kontakt z IOD możliwy jest za pomocą:
• e-mail pod adresem info@grawart.pl,
• listownie – kierując korespondencję na adres ul. Inżynierska 5c, 20-484 Lublin
2. CEL, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ INFORMACJA O TYM JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE
CEL PRZETWARZANIA
Zapewnienie bezpieczeństwa osób
i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora.
JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE
Dane będą przechowywane przez okres 30 dni.
3. KOMU UDOSTĘPNIAMY LUB POWIERZAMY PAŃSTWA DANE
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby można było zagwarantować wysoką jakość oferowanych usług (z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) lub podmiotom uprawnionym prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia na podstawie przepisów prawa (np. policji, prokuraturze, sądom). Zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony przez służby do Administratora Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny.
4. OBSZAR OBJĘTY MONITORINGIEM
Monitoring obejmuje wejście do budynku, korytarze znajdujące się wewnątrz budynku, bramę wjazdową, teren parkingu oraz plac wokół budynku.
5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO).
2. Prawo do usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO.
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
4. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia Pani/Pana praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY (W TYM PROFILOWANIE)
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

członkostwo

Go to top