Polityka prywatności

Dane Administratora
Administratorem danych osobowych jest GRAWART Magdalena Fabrowska-Zubrzycka z siedzibą przy ul. Inżynierska 5c, 20-484 Lublin, NIP 9462330297 odpowiadająca za zapewnienie funkcjonowania strony internetowej www.grawart.pl.

Inspektor ochrony danych (IOD)
Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Pan/i może kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Pani Klaudyna Królikowska.
Kontakt z IOD możliwy jest za pomocą:
• e-mail pod adresem info@grawart.pl,
• listownie – kierując korespondencję na adres ul. Inżynierska 5c, 20-484 Lublin

Cel przetwarzania i podstawa prawna
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, w celu:
• odpowiedzi na Państwa wiadomość lub rozwiązania poruszonej przez Państwa sprawy;
• marketingowym polegającym na promocji naszych usług w mediach społecznościowych oraz na stronie www.grawart.pl;
• w celach analitycznych i statystycznych – polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
• w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, polegającej na ochronie praw Administratora;
• w celu promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody Użytkownika”
• w celu stosowania Plików Cookies,

Wykorzystujemy wtyczki sieci społecznościowych. Jeżeli Pan/i odwiedza jedną z naszych stron zawierającą wtyczki społecznościowe przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami sieci społecznościowej. Zawartość wtyczki jest przesyłana z portalu społecznościowego bezpośrednio do Państwa przeglądarki, a następnie zostaje zintegrowana ze stroną. Kiedy wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo konkretną stronę. Jeżeli jest Pan/i zalogowany/a w jednej lub większej liczbie sieci społecznościowych mogą one powiązać wizytę z Pana/Pani kontem. Jeśli skorzysta Pan/i z wtyczki, np. poprzez kliknięcie „Lubię to” przeglądarka prześle odpowiednią informację bezpośrednio na Facebooka lub Instagrama i tam informacja ta zostanie zachowana. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wykorzystywania przez sieci społecznościowe należy zapoznać się z treścią polityki prywatności danego portalu. Można w ten sposób również uzyskać informacje na temat swoich praw oraz ustawień pozwalających na chronienie swojej prywatności.

W ramach korzystania z Serwisu, Administrator przetwarza dane osobowe, które zbierane są przy pomocy Plików Cookies. Sposób, cel przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu przez Pliki Cookies został opisany w Polityce Plików Cookies.

Komu udostępniamy lub powierzamy Państwa dane
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi nawiązaliśmy współpracę. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie (tj. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe).
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązanie poruszonej przez Państwa sprawy, a także przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub wycofania zgody.
Prawa osób, których dane dotyczą
• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO).
• Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
• Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług, jak również adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi z nami umowami.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
• Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
• Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Użytkownicy mogą korzystać ze strony www.grawart.pl bez konieczności podawania swoich danych osobowych.
Przekazywanie danych do państw trzecich
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie)
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

członkostwo

Go to top